🇸🇰Uskutočnil sa siedmy workshop v rámci adaptačného procesu, ktorý bol zároveň záverečným podujatím sedemfázového školenia, ktorého cieľom a účelom bolo pripraviť učiteľov na šírenie aplikácie v širšej odbornej komunite.
Keďže hlavne učitelia zapojení do projektu môžu najlepšie prezentovať samotnú aplikáciu a svoje skúsenosti s tvorbou učebných osnov, chceli by sme, aby sa o svoje názory podelili so svojimi kolegami, ktorí nie sú zapojení do projektu, ale zaujímajú sa o digitálne vzdelávanie.

Na webovej stránke sú dostupné nasledovné odborné materiály:
– Prezentácia o metodike – prezentácia obsahuje všetky podstatné informácie o digitálnom učebnom nástroji a použitej metodike.
– Príručka pre učiteľov – opisuje, ako používať a editovať existujúce učebné materiály a ako vytvárať obsah.
– Príručka pre žiakov – opisuje hlavné funkcie rozhrania na riešenie problémov
– Ukážkové materiály: učitelia môžu prezentovať obsah, ktorí sami vytvorili, ale v prípade potreby aj my im môžeme poskytnúť hotové ukážkové materiály.

Workshop bol záverečným podujatím sedemfázovej odbornej prípravy a vyhodnotením doterajšej spolupráce.

Možno zhrnúť, že spolupráca počas sedemfázového adaptačného procesu bola úspešná pre partnerov projektu aj zúčastnených učiteľov.

V procese tvorby učebných materiálov získali učitelia množstvo nových poznatkov o digitálnej pedagógie, učebných pomôckach, ktoré môžu využívať v triednych podmienkach. Došlo k pozitívnej zmene vo využívaní nástrojov ITP, digitálnych kompetencií, postojov a informovanosti účastníkov v oblasti tvorby učebných materiálov.
Spolupráca zároveň priniesla partnerskej strane množstvo nových poznatkov týkajúcich sa konkrétneho predmetu, ktoré sú dôležité pre každodenné vyučovanie a ktoré budú základom pre ďalší rozvoj aplikácie a metodiky v budúcnosti.

🇭🇺Megvalósult az adaptációs folyamat hetedik workshopja, mely egyben a hétlépcsős képzés záróeseménye volt. A cél és az apropó a pedagógusok (SMART mentorok) felkészítése az alkalmazás disszeminációjára, annak szélesebb szakmai közösséggel való megismertetése.

Mivel a részt vevő pedagógusok képesek a leghitelesebben bemutatni magát az alkalmazást és a tananyagfejlesztés során szerzett tapasztalataikat, szeretnénk, ha egy előadás keretében osztanák meg véleményüket a digitális oktatás iránt nyitott kollégáikkal, egy, a projektbe még nem bevont intézményben.

A projekt honlapon is elérhető szakmai anyagok:

– Módszertani bemutató prezentáció – A prezentáció minden lényegesebb információt tartalmaz a digitális oktatási segédeszköz és az alkalmazott módszertant illetően.
– Tanári Felhasználó Kézikönyv – a már kész tananyagok felhasználásának, módosításának módját és a tartalomfejlesztést ismerteti.
– Tanulói Felhasználói Kézikönyv – a feladatmegoldás felületének fontosabb funkcióit ismerteti
– Szemléltető anyagok: a pedagógusoknak lehetőségük van a saját fejlesztésű tartalmak bemutatására, de akár már kész demó anyagot is rendelkezésükre bocsátunk szükség esetén

A workshop a hétlépcsős képzés záróeseménye, az eddigi közös munka értékelése volt.

Összességében megfogalmazható, hogy a hétlépéses adaptációs folyamat során végzett közös munka eredményesen valósult meg mind a projektpartnerek, mind a résztvevő pedagógusok szempontjából.

A tanárok a tananyagfejlesztés közben számos új ismerettel gazdagodtak a digitális pedagógiát, az ezt lehetővé tévő oktatási segédeszközöket, és annak a hétköznapi oktatásban betöltött szerepét illetően. A résztvevők körében pozitív változás tapasztalható az IKT eszközök használata, a digitális kompetenciák, a tananyagfejlesztői szemlélet és tudatosság terén.

Ugyanakkor a közös tevékenység során a partneri oldal is számos új, a hétköznapi oktatásban lényeges, tantárgyspecifikus ismerettel gazdagodott, mely az alkalmazás és a módszertan továbbfejlesztésének alapját képezi a jövőben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *